Make your own free website on Tripod.com

Afratekurd

Home | kchi kurd | wena

BaReZaN  Am MalpaRaYa DrwSt Akin Bo PyaWa KuRdaKaN  Bo Ame  Ka BzaNi  XeZaNaKaNyaN Chi AkaN  Bo AgaDaRe